நொச்சி குடிநீர் Boost your Immunity.

Siddha medicine for viral fever நொச்சி குடிநீர்

0
1.நொச்சி குடிநீர் தயாரிக்கும் முறை. நொச்சி குடிநீர் தமிழ் பாரம்பரிய, சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள, 64 வகையான காய்ச்சல்களில்  கொரோனாவும்ஒன்றாகவே கருதப்படும். அந்த வகையில், கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை, 'ஐயஜூரம்,...
Siddha Medicine

2.Siddha Medicine from Natural herbs.

0
Siddha One of the first Traditional mother medicine system in Universe.